Home Statut
by pr0f@

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14) i članka 17. Statuta Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama,izvanredna Skupština  Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama, održana  28. rujna 2015. godine, donijela je

STATUT

I.

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Udruge; prestanku postojanja Udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

Članak 2.

Naziv udruge je: Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama

Skraćeni naziv udruge je: UNJSVU

Naziv udruge na engleskome jeziku je: Association of LSP Teachers at Higher Education Institutions

Skraćeni naziv udruge na engleskome jeziku je: ALSPTHEI

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo Udruge.

Članak 3.

Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovamaje udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama (u daljnjem tekstu Udruga) je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama, Zagreb.

Članak 5.

Predsjednik, dopredsjednik i tajnik zastupaju Udrugu i imaju pravo potpisa. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II.

CILJEVI, PODRUČJE(A) DJELOVANJA SUKLADNO  CILJEVIMA  DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja jezika struke na akademskoj razini.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području znanosti, obrazovanja i istraživanja.

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:

 • organizacija skupova i radionica radi unapređenja jazika struke na akademskoj razini,
 • unapređenje statusa nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama,
 • jačanje suradnje članova na unapređenju nastave,
 • razvijanje programa i projekata međunarodne suradnje nastavnika i studenata,
 • izdavanje publikacija iz područja svoje djelatnosti sukladno posebnim propisima,
 • suradnja s relevantnim institucijama,
 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
 • planiranje rada Udruge.

Članak 8.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • javnim priopćavanjem.

III.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, adresa stanovanja, adresa e-pošte te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Članak 11.

Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
 • plaćanje članarine.

Članak 13.

Članstvo u udruzi prestaje:
– dragovoljnim istupom
– neplaćanjem članarine
– isključenjem.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjedništvo. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 15.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Udrugom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

V.

TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela Udruge su:
– Skupština
– predsjedništvo
– predsjednik
– dopredsjednik
– tajnik

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge te po jedan predstavnik pravne osobe članice Udruge.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Sjednice Skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 2. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 19.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, skupštinu Udruge saziva bilo koja osoba ovlaštena za zastupanje Udruge, upisana u Registar udruga.

Članak 20.

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge. U odsutnosti predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik koji potpisuje zapisničar (i ovjerovitelj/~i ako ga/ih je Skupština izabrala), koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna jedna trećina članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Ukoliko Skupštini ne pristupi jedna trećina članova, s održavanjem sjednice Skupština će pričekati sat vremena, a nakon toga Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je sjednici nazočno najmanje ¼ članova Skupštine. Odluke se donose većinom glasova nazočnihčlanova.

Članak 22.

Skupština Udruge:
– utvrđuje politiku razvitka Udruge,
– usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
– usvaja godišnje financijsko izvješće,
– donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
– daje smjernice za rad Udruge,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
– bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge i članove predsjedništva,
– bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,
– razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
– bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,
– donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge),
– odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
– odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge,
– imenuje i opoziva likvidatora Udruge,
– odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge,
– obavlja i druge poslove određene zakonom ili ovim Statutom.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja predsjedništvo Udruge.

Članak 24.

Predsjedništvo čine predsjednik, dopredsjednik, tajnik, i osam (8) članova. Predsjednik Udruge saziva sjednice predsjedništva i rukovodi njegovim radom.

Članak 25.

Predsjedništvo:
– utvrđuje prijedlog programa rada i statuta koji se podnose skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
– utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada koji se podnose skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
– brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
– upravlja imovinom Udruge,
– imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
– brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
– nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
– donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,
– obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 26.

Odluke predsjedništva donose se većinom glasova svih članova predsjedništva.
Sjednice predsjedništva održavaju se prema potrebi, a moraju se održati najmanje jednom u godinu dana. Sjednicu saziva predsjednik. Sjednica predsjedništva sazvat će se i na zahtjev 1/3 članova Udruge ili natpolovične većine članova predsjedništva.

Članak 27.

Za svoj je rad predsjedništvo odgovorno skupštini. Predsjedništvo podnosi skupštini godišnje izvješće o svome radu. Mandat članova predsjedništva traje četiri (4) godine.

PREDSJEDNIK

Članak 28.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja predsjednik Udruge. Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 29.

Predsjednik:
– zastupa Udrugu,
– saziva skupštinu Udruge,
– rukovodi radom Skupštine Udruge,
– vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine
– odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
– utvrđuje prijedlog statuta i predlaže program rada skupštini na razmatranje i  prihvaćanje,
– brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
– podnosi izvješća o radu Udruge skupštini Udruge,
– sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i aktima Udruge.

Članak 30.

Za svoj rad predsjednik je odgovoran skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

DOPREDSJEDNIK

Članka 31.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik. Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge. Mandat dopredsjednika traje četiri (4) godine.

TAJNIK

Članak 32.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri (4) godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi registar članova prema odredbama članka 10. ovoga Statuta.

Članak 33.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština, predsjednik ili drugo izvršno tijelo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

LIKVIDATOR

Članak 34.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

VI.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 35.

Imovinu Udruge čine:
– novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
– novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i  područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
– nekretnine i pokretne stvari Udruge,
– druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom Udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 36.

Udruga stječe imovinu:
– od članarine,
– od dobrovoljnih priloga i darova,
– od dotacija iz proračuna,
– iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 37.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju predsjednik Udruge podnosi skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VII.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 38.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti: „Dječji dom Zagreb“, Nazorova 49.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

VIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja nazočnih članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 40.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje predsjednik Udruge.

U Zagrebu, 28. rujna 2015. godine

Predsjednica Udruge  ________________

Na ovim internetskim stranicama upotrebljavamo kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja stranica slažeš se s upotrebom kolačića. Slažem se